Troverdig ledelse skaper verdier og suksess!

Styring av virksomheter – både offentlige og private – starter med eiers mål og forventninger, ledes av styret og utøves av daglig leder.

Troverdig ledelse oppnås ved at det foretas rette beslutninger på rette måter og på rette tidspunkt! – av eier, styret og daglig leder.

Samhandlingen mellom eier, styret og daglig leder er derfor avgjørende for å utøve troverdig ledelse.

Troverdighet gir resultater!

Utøves troverdig ledelse vil eier og virksomheten oppnå en rekke gevinster:

  • Bedre resultat
  • Bedre omsetting av aksjene
  • Bedre pris på aksjene/høyere verdi på virksomheten
  • Enklere å få inn nye eiere/egenkapital
  • Mer attraktiv for finansieringsinstitusjoner
  • Tillit hos ansatte, kunder, leverandører, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere
  • Bedre jobbmotivasjon og økt ytelse
  • Enklere å rekruttere medarbeidere
  • Bedre tilgang til leverandører
  • Bedre omdømme

 

Hva er verdiskaping?

Den samlede verdiskaping er resultat av alle faktorer i hele organisasjonen, fra salg, produksjon, sykefravær, leveringsgrad, kompetanse, bedre livsvilkår med mer. Verdiskaping uttrykkes ofte i økonomiske termer. Defineringen av verdiskaping kan variere fra en virksomhet til en annen. Felles forståelse for hva virksomhetens verdiskaping skal være, er et avgjørende utgangspunkt for nettopp å skape de ønskede verdiene. Gjennom en drøfting av hva verdiskaping skal inneholde vil ulike syn og holdninger avklares. Defineringen av hva som legges i begrepet verdiskaping må derfor være entydig i en virksomhet.

Hva er troverdig ledelse?

Produktet av faktorene Rett beslutning x Rett måte x Rett tidspunkt. Satt inn i en formell med en verdi mellom 0 og 10 for hver faktor –  og hvor en av faktorene har verdien 0 – vil produktet være 0  (8 x 0 x 10 = 0). Det er viktig for troverdigheten at alle tre faktorer har en verdi så nær 10 som mulig. For å sikre rett beslutning finnes ulike beslutningsmodeller som gjør at alle vesentlige elementer i en beslutning behandles. Måten man kommer frem til beslutningen på – og måten man gjennomfører beslutningen på – er avhengig av flere forhold som bl.a. den enkeltes kunnskap, erfaringer og ikke minst verdigrunnlag. Å finne rett tidspunkt for en beslutning – og rett tidspunkt for gjennomføring – krever både intuisjon, erfaring og gode analyser.

Hva er kompetanse?

Produktet av faktorene Kunnskap x Evne x Vilje til å fastsette mål – og å oppnå målet. Satt inn i en formell med en verdi mellom 0 og 10 for hver faktor – og hvor en av faktorene har verdien 0 – vil produktet være 0 (10 x 7 x 0 = 0). Å ha best mulig kompetanse er å sørge for at alle tre faktorer kommer så nær 10 som mulig. Skal du lykkes må du både ha tilstrekkelig kunnskap, vilje og evne til å nå mål. Kompetanseutvikling handler derfor både om å tilføre kunnskap og å styrke evnen og viljen .