Troverdig styrearbeid

… som skaper resultater!

Til Eierstyring – Styrearbeid – Daglig ledelse – Samhandling – Kompetanseutvikling

Vi er en ressurs for styret gjennom:

Les mer ved å trykke på de enkelte punktene →

Styrerådgiver

Vi stiller til rådighet styrerådgivere med omfattende erfaring i styrearbeid. Styret får til rådighet erfarne personer som har vært ”ute en vinterdag før”, og som kan gi innspill til nye vinklinger på ulike utfordringer. Personer som er bevisst på de ulike utfordringer og tilfører styret metodikk i sitt arbeid i tillegg til kompetanse.

Styret vil også kunne ha stor nytte av å drøfte ulike problemstillinger med objektive personer.

Vi har lang erfaring i utvikling av samhandling mellom rollene som eier, styre og daglig leder.

Vi tilbyr:

 • Opplegg med veiledning (styrerådgiver) som går over en viss tid
 • Samtaler knyttet opp til spesielle tema, eksempelvis samspillet mellom styrets leder og daglig leder

Konsulent – Løsning av vesentlige oppgaver for styret

For løsning av vesentlige oppgaver som særlig tilligger styret kan vi engasjeres som utøvende konsulent eller prosjektleder.

Vesentlige oppgaver hvor vi bidrar til løsninger som virker:

 • Styringsinformasjon
 • Utarbeidelse beslutningsunderlag
 • Strategiutvikling og Innovasjon
 • Forhandlinger/forhandlingsstøtte
 • Avtaleutarbeidelse
 • Risikostyring og krisehåndtering
 • Styreinstruks
 • Verdikjedeoptimalisering

Vi sikrer kravet til dybdekompetanse og kravet til erfaringsbasert kompetanse i forhold til den aktuelle oppgave. Styret får dermed løsninger som også hensyntar andre forhold i virksomheten.

Styret får gjennom utøvende konsulent eller prosjektleder tilgang til:

 • En effektiv og tilpasset prosjektmetodikk
 • En person med både teoretisk – og erfaringsbasert kompetanse i forhold til oppgaven
 • Fokus på at løsningen skal innarbeides i praktiske arbeidsprosesser og ikke som en ”papirtiger”
 • En kostnadseffektiv prosess gjennom en forventningsavklaring med oppdragsgiver – før vi påtar oss oppdraget.
Management til leie

Vi stiller til rådighet personer med erfaring som daglig leder og med bransjekompetanse i perioder hvor daglig leder ikke er tilgjengelig.

Vi bistår styret med ressurspersoner i forhold til:

1. Behovet for en daglig leder i en periode hvor fast daglig leder ikke er tilgjengelig.
2. å sikre gjennomføring av utviklingsprosjekter eller snuoperasjoner

Alle personer som engasjeres – for kortere eller lengre perioder er kvalitetssikret av oss.

Vi har personer med spesifikk ledelseserfaring, kunnskap og gjennomføringskraft innen spesifikke fagfelt og bransjer.

Kompetanseutvikling

Se vår kursoversikt. I tillegg kan vi levere kurs og seminarer direkte eller via organisasjoner, eller bedriftspesifikke program. Vi gjennomfører både tema- dags- og flerdagsprogram.

Vi tilbyr skreddersydde kompetanseprogram innen:

 • Styrearbeid
 • Strategi og Innovasjon
 • Krisehåndtering

Kompetanseprogram kan leveres i ulike format etter behov;
Temaprogram fra 2-4 timer
Dagsprogram
Flerdagsprogram
Veiledningsprogram

Styrearbeid er situasjonsbetinget!

Styret er selskapets øverste ledelse. Utøvelse av styrearbeid kan være veldig forskjellig. Styrearbeid vil fortone seg noe annerledes fra en virksomhet i en bransje til en virksomhet i en annen bransje, og styrearbeid vil fortone seg forskjellig ut i fra den situasjon – og de rammebetingelser den enkelte virksomhet har. Styrearbeid er situasjonsbestemt, og du må ha kompetanse til å tilpasse styringen til virkeligheten.

I din styrerolle har du to hovedutfordringer:

Riktig styrearbeid krever:

 • INTEGRITET
 • Riktig KOMPETANSE
 • Evne og vilje til SAMHANDLING
 • MOT til å ta valg
 • Tilstrekkelig TID til å delta

Det enkelte medlem i et styre –  og styret som kollegium – bør evaluere seg selv jevnlig!

Du må være tilstede i den samme virkelighet som virksomheten:

Du kan oppleve ”å ikke bli hørt”, ” det holdes møter andre steder”, ” noen utøver rå makt”, ”det skjer jo ikke noe”, ” styret er «fraværende”, ”som eier bestemmer jeg!” Dette er signaler på at det er forskjellige virkelighetsoppfatninger som må samkjøres.

Viktige oppgaver og utfordringer du møter i styrearbeidet:

 • Krav til beslutningsgrunnlag
 • Vite og forstå hva eierne vil
 • Få aktivitet i styret
 • Få styret til å samhandle
 • Håndtere makt
 • Utvikle gode arbeidsprosesser og samarbeid i styrearbeidet
 • Fremskaffe effektive rapporter
 • Utvikle strategi og gjennomføre denne
 • Finne riktig daglig leder
 • Motivere daglig leder
 • Kontroll av selskapets virksomhet i forhold til gjeldende lover

 

 

 

Gjennom en forventningsavklaring med styret – før vi påtar oss oppdraget – legges grunnlaget for et vellykket samarbeid. Oppdrag kan avtales for en bestemt periode og for et bestemt formål.