Samhandling

… som skaper troverdig ledelse!

Til Eierstyring – Styrearbeid – Daglig ledelse – Samhandling – Kompetanseutvikling

Mulighetene ligger i rolleforståelse og i oppgaven som eier, styremedlem og daglig leder.

Din muligheter som leder er å skape troverdighet gjennom rett beslutning på rett måte og på rett tidspunkt. – ut i fra den lederrollen du befinner deg i – enten det er i rollen som eier og/eller styreleder, styremedlem og/eller daglig leder.

Alle som har eller har innehatt noen av disse lederrollene vet at virksomhetens situasjon og lederrollenes fokusområde forandrer seg. Flere eiere med ulike interesser, fokus på egne særinteresser og dermed forskjellsbehandling og maktmisbruk, hindrer ofte en positiv utvikling. Rolleblandinger og situasjonsendringer nevnt foran finner vi også i offentlig eiet virksomhet. Klare roller og godt definerte ansvarsområder, kan gi store forbedringer i virksomheten.

Forventinger endrer seg, og ens egen oppfatning av situasjonen endrer seg. Når avstandene mellom hva som er forventet og hva som skjer blir for stor, oppstår det uenighet og ofte konflikter. Kunnskap om – og fokus på dette er spesielt viktig ved arv, eierskifte, generasjonsskifte eller der nye mennesker skal bygge relasjoner.

Samhandling mellom Eier(e), Styret og Daglig leder er avgjørende i utøvelse av troverdig ledelse.


Skap samhandling og du skaper verdier! Uansett hvilken lederrolle du er i handler det om å få alle i en organisasjon til å rette innsatsen mot felles mål. Troverdig ledelse handler om rett beslutning på rett måte og på rett tidspunkt. Har man ulike mål er det umulig å skape troverdighet. Nøkkelen for å få det til er bevisst samhandling og en felles forståelse hos eier, styret og daglig leder til innhold og utøvelse av eiermakt, styrearbeid og daglig ledelse.

Hver virksomhet har sin historikk, størrelse og situasjon som gjør virksomheten unik!

Her er noen av de utfordringer du står overfor for å skape god samhandling;

  • Tydelige målformuleringer i beslutningshierarkiet
  • Skape felles virkelighetsoppfatting mellom eier(e), styret og daglig ledelse
  • Forventingsavklaring mellom de ulike rollene
  • Avklare det verdigrunnlag som skal gjelde for ledelse i virksomheten
  • Inkluderende prosesser ved beslutninger av strategisk karakter
  • Defineringen av verdiskaping

Definasjon av VERDISKAPING:

Definering av verdiskaping vil variere fra en virksomhet til en annen. Verdiskaping uttrykkes ofte i økonomiske termer. Felles forståelse for hva virksomhetens verdiskaping skal være, er et avgjørende utgangspunkt for nettopp å skape de ønskede verdiene.