Troverdig eierstyring

… som sikrer og utvikler verdier!

Til Eierstyring – Styrearbeid – Daglig ledelse – Samhandling – Kompetanseutvikling

 

Vi er en ressurs for eier gjennom:

Les mer ved å trykke på de enkelte punktene →

Styreledelse

Eier får til disposisjon erfarne rådgivere og kompetansenettverk innen utfordringene rundt eierstyring. Eier får mulighet til å finne styreleder eller styremedlem blant profesjonelle ledere/lagspillere som tar lederskap og personlige ansvar.

Vi gir deg som eier trygghet for dine verdier når vi påtar oss oppdrag som styreleder eller styremedlem. Vi er bevisst på de ulike utfordringer og sørger for at virksomheten ledes av et velfungerende styre til det beste for selskapet, eier(e) og de ansatte.

Vi har lang erfaring i utvikling av samhandling mellom rollene som eier, styre og daglig leder.

Konsulent – Løsning av vesentlige oppgaver for eier

Den klareste måten å få frem eiers forventninger er gjennom selskapets vedtekter og gjennom egen eierskapsmelding. Dette sammen med andre vesentlige oppgaver løser vi som utøvende konsulent eller prosjektleder.

Vesentlige oppgaver hvor vi bidrar til løsninger som virker:

 • Eiermeldinger
 • Kapitalisering
 • Valg av selskapsform og selskapsstruktur
 • Aksjeeieravtale
 • Eierskifte – kjøp/salg av virksomhet
 • Styringsinformasjon
 • Utarbeidelse beslutningsunderlag
 • Strategiutvikling for eierskapet
 • Forhandlinger/forhandlingsstøtte
 • Avtaleutarbeidelse

Vi sikrer kravet til dybdekompetanse og kravet til erfaringsbasert kompetanse i forhold til den aktuelle oppgave. Oppdragsgiver får dermed løsninger som også hensyntar andre forhold i virksomheten.

Eier får gjennom utøvende konsulent eller prosjektleder tilgang til:

 • En effektiv og tilpasset prosjektmetodikk
 • En person med både teoretisk – og erfaringsbasert kompetanse i forhold til oppgaven
 • Fokus på at løsningen skal innarbeides i praktiske arbeidsprosesser og ikke som en ”papirtiger”
 • En kostnadseffektiv prosess gjennom en forventningsavklaring med oppdragsgiver – før vi påtar oss oppdraget.
Rådgiver/ Samtalepart

Vi utveksler erfaringer med eier og drøfter løsninger på utfordringer og muligheter.

Du får til rådighet erfarne personer som har vært ”ute en vinterdag før”, og som kan gi innspill til nye vinklinger på ulike utfordringer.

Eiere vil kunne ha stor nytte av å drøfte ulike problemstillinger med objektive personer.

Vi tilbyr:
Opplegg med veiledning (coach) som går over en viss tid
Samtaler knyttet opp til spesielle tema, eksempelvis samspillet mellom eier og styret.

Kompetanseutvikling

Vi gir mulighet til målrettet kompetanseutvikling tilpasset eier. Vi skreddersyr kompetansetiltak i forhold til behov. Se gjerne kursoversikten for refleksjon.

Vi levere kurs og seminarer direkte eller via organisasjoner, eller bedriftspesifikke program. Vi gjennomfører både tema- dags- og flerdagsprogram.

Vi tilbyr skreddersydde kompetanseprogram eierstyring.

Kompetanseprogram kan leveres i ulike format etter behov;

 • Temaprogram fra 2-4 timer
 • Dagsprogram
 • Flerdagsprogram
 • Veiledningsprogram

Eierollen er suveren!

Begrepet eier er entydig. Eier har en suveren rolle, og er sentral for å skape troverdig ledelse i virksomheten. Eier har den avgjørende makt og myndighet overfor virksomheten. Forventningene til – og opplevelsene av å være eier er imidlertid forskjellige. og det er forskjellig ”maktfordeling”. 

Det er forskjell på å være eier 100%, 51%, 49%, 1/3, 10% eller 9%. Selskapsform, selskapets risiko, størrelse og historie vil også sterkt påvirke opplevelsen av å være eier.

For å ivareta din interesse som eier kan du stå overfor mange oppgaver og utfordringer:

 • Konsekvenser av selskapsform
 • Forretningsidè og nye muligheter
 • Vedtekter
 • Eierandeler
 • Generasjonsskifte eller salg av virksomheten
 • Finansiering med egenkapital
 • Uenighet om mål og midler der det er flere eiere
 • Eierskapsmelding
 • Styringsdokument
 • Sammensetning av styret
 • Uenig i hvordan ledelsen av selskapet leder
 • Avkastning/utbytte

 

Gjennom en forventningsavklaring med eier – før vi påtar oss oppdraget – legges grunnlaget for et vellykket samarbeid. Oppdrag kan avtales for en bestemt periode og for et bestemt formål.