Troverdig daglig ledelse

… som skaper gjennomføringskraft!

Til Eierstyring – Styrearbeid – Daglig ledelse – Samhandling – Kompetanseutvikling

Vi er en ressurs for daglig ledelse gjennom:

Les mer ved å trykke på de enkelte punktene →

Rådgiver/samtalepart

Vi utveksler erfaringer med daglig ledelse – og drøfter løsninger på utfordringer og muligheter.

Vi har lang erfaring i utvikling av samhandling mellom rollene som eier, styre og daglig leder

Daglig ledelse får til rådighet erfarne personer som har vært ”ute en vinterdag før”, og som kan gi innspill til nye vinklinger på ulike utfordringer.

Daglig ledelse vil kunne ha stor nytte av å drøfte ulike problemstillinger med objektive personer.

Vi tilbyr:
Opplegg med veiledning (coach) som går over en viss tid
Samtaler knyttet opp til spesielle tema, eksempelvis samspillet mellom ledergrupper

Konsulent – Løsning av vesentlige oppgaver innen daglig ledelse

For løsning av vesentlige oppgaver som særlig tilligger daglig leder kan vi engasjeres som utøvende konsulent eller prosjektleder.

Vesentlige oppgaver hvor vi bidrar til løsninger som virker:

 • Styringsinformasjon
 • Utarbeidelse beslutningsunderlag
 • Strategiutvikling og Innovasjon
 • Forhandlinger/forhandlingsstøtte
 • Avtaleutarbeidelse
 • Risikostyring og krisehåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Verdikjedeoptimalisering
 • HR – de krevende prosesser i omstilling og utvikling
 • Gjennomføre anbudsprosesser (Forsikring m.v.)

Vi sikrer kravet til dybdekompetanse og kravet til erfaringsbasert kompetanse i forhold til den aktuelle oppgave. Daglig ledelse får dermed løsninger som også hensyntar andre forhold i virksomheten.

Daglig ledelse får gjennom utøvende konsulent eller prosjektleder tilgang til:

 • En effektiv og tilpasset prosjektmetodikk
 • En person med både teoretisk – og erfaringsbasert kompetanse i forhold til oppgaven
 • Fokus på at løsningen skal innarbeides i praktiske arbeidsprosesser og ikke som en ”papirtiger”
 • En kostnadseffektiv prosess gjennom en forventningsavklaring med oppdragsgiver – før vi påtar oss oppdraget.
Ressurspersoner

Gjennom vårt nettverk er vi behjelpelig med å fremskaffe personer med spesifikk ledelseserfaring, kunnskap og gjennomføringskraft innen marked/salg, Økonomi/finans/controller, HMS, IKT, logistikk, Innkjøp og produksjon.

Kompetanseutvikling

Se vår kursoversikt. I tillegg kan vi levere kurs og seminarer direkte eller via organisasjoner, eller bedriftspesifikke program. Vi gjennomfører både tema- dags- og flerdagsprogram. Vi gir mulighet til målrettet kompetanseutvikling tilpasset daglig ledelse.

Vi tilbyr skreddersydde kompetanseprogram innen:

 • Daglig ledelse
 • Lederutvikling
 • Strategi og Innovasjon
 • Krisehåndtering

Kompetanseprogram kan leveres i ulike format etter behov;

 • Temaprogram fra 2-4 timer
 • Dagsprogram
 • Flerdagsprogram
 • Semesterprogram
 • Veiledningsprogram

Daglig leder er også temperaturmåler

Daglig leder er gjennomføringskraften av de beslutninger styret foretar! Daglig leder opplever ofte en ensom posisjon. Derfor er han/hun også temperaturmåleren. Daglig leder er ofte den første til å oppdage avvik mellom ”teori og praksis” i selskapet. Dersom det er flere i selskapet som har flere roller blir daglig leder ofte ”huggestabbe”. Det kan oppleves som at ”styret ikke fungerer”, ”jeg blir overstyrt”, ”jeg blir ikke hørt”.

For styret kan bildet fortone seg annerledes; ”daglig leder gjør ikke jobben sin”, ”han skaper jo bare konflikter”, ” han samler ikke personalet”, ”han må ha andre interesser enn selskapet”, ”driver han med noe annet?”, ”han gjør ikke som jeg sier!”.

Daglig leders utfordringer ligger i:

 • Organisering av virksomheten
 • Prioritere mål og aktiviteter
 • Skape gjennomføringskraft hos medarbeidere
 • Prioritere bruk av egen tid
 • Forstå behovet for utvikling av ledere og ledergrupper
 • Utarbeide gode beslutningsgrunnlag
 • Gjennomføring av strategiprosesser
 • Endringsledelse i forhold til skiftende rammebetingelser
 • Oppfølging av kunde – og leverandørrelasjoner
 • God samhandling med styret

 

 

   Gjennom en forventningsavklaring med daglig leder og eventuelt styret – før vi påtar oss oppdraget – legges grunnlaget for et vellykket samarbeid. Oppdrag kan avtales for en bestemt periode og for et bestemt formål.